Strategiczny projekt badawczy
A
A
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aktualności
Kręcimy film
2014-09-09

Trwają prace nad przygotowaniem filmu promującego rezultaty projektu ZiZOZap. Film przedstawi najważniejsze produkty czteroletnich badań prowadzonych na Zbiorniku Goczałkowickim.

W galerii migawki z realizacji zdjęć – zapraszamy.

Dni Otwarte w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów SA i konkurs fotograficzny
2014-09-11

Od 15 do 20 września 2014 r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA zaprasza wszystkich zainteresowanych do zwiedzenia swoich najciekawszych obiektów czyli:

  1. Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach
  2. Zapory w Goczałkowicach wraz ze stacją meteo i tzw. Rybaczówką
    Zapory w Kozłowej Górze
  3. Nowoczesnego laboratorium badania wody w siedzibie GPW w Katowicach
  4. Zabytkowej Stacji Wodociągowej „Zawada” w Karchowicach

Dniom Otwartym Obiektów GPW towarzyszyć będzie konkurs fotograficzny współorganizowany przez Gazetę Wyborczą pt. "Dbamy o śląską wodę".

Żeglarskie Mistrzostwa Polski
2014-09-01

W dniach 28-31 sierpnia 2014 r. odbyły Mistrzostwa Polski w Klasie Omega Sport i Omega Standard. Ta jedna z najważniejszych w sezonie regatowym imprez po raz pierwszy odbyła się na Jeziorze Goczałkowickim, będącym obecnie największym akwenem żeglarskim w województwie śląskim.

Publikacje w miesięczniku Gospodarka Wodna
2014-08-23

P. Migula, P. Łaszczyca, A. Woźnica
Strategiczny projekt badawczy „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap)
Gospodarka Wodna, nr 8, 2014, str. 279

Europejskie standardy zarządzania zbiornikami retencyjnymi wymagają: zachowania dobrego potencjału ekologicznego zasobów wodnych i związanych z nimi ekosystemów, wykorzystania wód zbiorników zgodnie z ich funkcją gospodarczą, a także zapewnienia bezpieczeństwa budowli piętrzących w warunkach zagrożeń naturalnych i technologicznych. Podczas wieloletniego użytkowania zbiorników zaporowych ich stan techniczny uległ zmianom. Zmieniły się również, wskutek naturalnych procesów biologicznych, warunki przyrodnicze w ich środowisku. Przemiany gospodarcze i społeczne powodują, że obecnie zbiorniki pełnią więcej funkcji niż zakładano podczas ich budowy. Wieloaspektowe podejście do zarządzania zasobami wodnymi i zbiornikami zaporowymi wymusza uwzględnienie relacji pomiędzy efektywnością gospodarczą, ochroną przed zagrożeniami naturalnymi i antropogenicznymi oraz wartościami środowiska przyrodniczego.

A. Bojarski, Z. Gręplowska
Zalety i uwarunkowania analizy DPSIR w identyfikacji problemów zbiornika retencyjnego
Gospodarka Wodna, nr 8, 2014, str. 280–282

W artykule przedstawiono wybrane, podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania analizy DPSIR do identyfikacji problemów istotnych dla zarządzania wielozadaniowym zbiornikiem  retencyjnym Goczałkowice. Omówiono uwarunkowania interpretacji i powiązania członów tej analizy, prowadzonej dla każdej z głównych funkcji zbiornika, a także uwarunkowania samego procesu, wynikające przede wszystkim z zakresu i niejednolitego poziomu szczegółowości dostępnych danych. Wskazano również korzyści i możliwe zastosowania wyników tej analizy, pozwalające na stwierdzenie, że stanowią one dobrą bazę wspomagającą formułowanie efektywnych i racjonalnych rozwiązań zapewniających realizację funkcji zbiornika retencyjnego.

A. Bojarski, S. Mazoń, P. Opaliński, P. Przecherski, A. Wolak Charakterystyka czaszy zbiornika Goczałkowice do celów modelowania i oceny procesów sedymentacji osadów
Gospodarka Wodna, nr 8, 2014, str. 282–285

W artykule przedstawiono zakres pomiarów i badań oraz sposób opracowania charakterystyki czaszy zbiornika, na podstawie której można ocenić procesy sedymentacyjne dopływającego do niego rumowiska. Odpowiednio opracowane dane i charakterystyka zbiornika jest podstawą stosowania zaawansowanego modelowania numerycznego, wykorzystywanego w ocenie i prognozie stanów dynamicznych i jakościowych zbiornika.

P. S. Hachaj, L. Lewicki, E. Nachlik, T. Siuta
naltrexone low dose naltrexone buy uk />Efektywność modeli hydrodynamicznych w ocenie dynamiki zbiornika zaporowego
Gospodarka Wodna, nr 8, 2014, str. 286–288

Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowe, ale zintegrowane podejście do modelowania dynamiki zbiornika retencyjnego, którego celem jest aplikacja i wykorzystanie złożonego – hydrodynamicznego modelu akwenu w budowie scenariuszy zarządzania wielozadaniowym zbiornikiem retencyjnym z uwzględnieniem

Panel ekspertów dot. oceny liczebności i biomasy ryb
2014-08-08

Panel ekspertów dot. oceny liczebności i biomasy ryb zorganizowano w Goczałkowicach z udziałem m.in. pani prof. Małgorzaty Godlewskiej cenionego hydroakustyka z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Niska efektywność dostępnych narzędzi monitoringu ilości i biomasy ichtiofauny oraz ich czaso– i kosztochłonność spowodowała, że w Projekcie ZiZOZap podjęto próbę wykorzystuje do oceny liczebności ryb zarejestrowane obrazy pochodzące z sonaru. Obrazy sonarowe opracowuje stworzone w ramach Projektu ZiZOZap oprogramowanie analityczne, automatyzujące procedurę szacowania liczby ryb.

pliki do
pobrania


Lokalna Grupa Rybacka
ŻABI KRAJ
Kraina Niezliczonych Możliwości

Żabi kraj

ZIZOZAP Konferencja


PO IG dla środowiska


in2in

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka